Spørgsmål eller behov for kontakt?

6 kadetter foran et hus i Brikby under en øvelse.
Officersuddannelsen i dag og siden 1713

Siden oprettelsen i 1868 og indflytningen på Frederiksberg Slot i 1869 har Hæren og Hærens Officersskole udgjort tyngden af militær tilstedeværelse på Frederiksberg. Med forsvarsforligene i 2013 og 2018 er Hærens Officersskole blevet underlagt Forsvarsakademiet. Skolens opgaver er:

  • Uddannelse af løjtnanter og premierløjtnanter til Hæren. Løjtnanterne uddannes ikke på slottet, men ved Løjtnantsuddannelsen i Slagelse.
  • Hærens Føringskursus, der uddanner kaptajner af linjen og reserven til Hæren
  • Operations- & Føringsuddannelsen (Hærens generalstabskursus) uddanner kaptajner til blandt andet at indtræde i højere operative stabe.

I alt beskæftiger garnisonen ca. 200 militære og civile ansatte og kursister, hvoraf ca. halvdelBogforside_Frederiksberg_Slot.jpgen er kadetter. I perioder dog op til 200 kadetter samt elever på kortere kurser.

Ved siden af uddannelsesopgaverne er det garnisonens opgave at holde forbindelse til Frederiksberg Kommune. Her er båndene tætte: Fx i forbindelse med arbejdet for Veteransagen, Flagdagen den 5. september, under Kulturnatten, ved den årlige julegudstjeneste i Slotskirken eller når der er kadetbal eller andre større arrangementer.

Hertil kommer samarbejder med de nærmeste naboer: ZOO, Cisternerne, Frederiksbergmuserne, Carlsberg m.fl.

Du kan læse mere om Frederiksberg Slot og Hærens Officersskole i bogen af samme navn. Læs den her eller støt Hærens Officersskoles Fond ved at købe den - Klik her for at købe den.

Side 1713

Officersuddannelsen i Hæren kan dateres tilbage til 1713, hvor Frederik IV ved kongelig resolution indstiftede Landkadetakademiet. Landkadetakademiet var ikke, hvad vi i dag forstår ved en officersskole, men enHaerofficer_i_300_aarv2.jpg skole, hvor drenge modtog hele deres skoleuddannelse. Først herefter påbegyndtes den praktiske militære uddannelse. Du kan købe bogen om officersuddannelsen i 300 år her.

Akademiets domiciler lå inden for Københavns volde: Indtil 1720 lå det på Nytorv, indtil 1767 i Operahuset i Bredgade, derefter i det Brockdorffske Palæ på Amalienborg for endelig at flytte tilbage til Operahuset i 1788. Akademiet fik i 1800-tallet en alvorlig nedgangsperiode, og 1. oktober 1861 blev det – kun tre år før nederlaget til Preussen – nedlagt.

Med Hærloven af 6. juli 1867 blev Hærens Officersskole oprettet. Indledningsvis med midlertidigt ophold i Operahuset (igen) og fra 1. maj 1869 på det i mellemtiden klargjorte Frederiksberg Slot, hvor Hærens Officersskole siden været placeret.

Med forsvarsordningen i 1951 blev Frederiksberg Slot indtil 1962 ikke alene benævnt Hærens Officersskole, men ”Skolerne på Frederiksberg Slot”, hvilket indbefattede det ny Forsvarets Gymnasium, Officersklassen samt Hærens Fenrikskole.

Første Verdenskrig påvirkede officersskolen i 1914-15, da undervisningen blev afbrudt, efter at Regeringen i forbindelse med 1. Verdenskrigs udbrud indkaldte og formerede sikringsstyrken, og Hæren i den forbindelse lagde beslag på skolens befalingsmænd, militære lærere og elever. Om end uddannelsen blev genoptaget i 1915 medførte indkvartering af fodfolksafdelinger m.v., at eleverne ikke som hidtil kunne indkvarteres på skolen. Først i 1917 normaliseredes forholdene.

Efter besættelsen den 9. april 1940 fortsatte undervisningen på slottet. Skolens virksomhed ophørte dog 29. august 1943, da den tyske besættelsesmagt iværksatte en afvæbning af Hæren og Søværnet. Skolen overgav sig efter regeringens generelle ordre, og elever og personale blev ført til Idrætshuset for senere kortvatigt at blive interneret i Hornbæk. På kongens fødselsdag 26. september 1943 blev slottet atter frigivet, og kort efter blev de tilbageholdte officerer og befalingsmænd hjemsendt. For at officersuddannelsen ikke skulle gå helt i stå, oprettede Krigsministeriet ”Kursus 43”, der fra 1. december 1943 og i civil blev gennemført på Øregaard Kaserne i Hellerup.
I forlængelse af krigens afslutning og modstandskampen ophør oprettedes i 1947 en særlig officersklasse for tidligere frihedskæmpere.

Ved forsvarsordningen i 1951 indførtes betegnelsen ”kadet” samtidig med, at officersuddannelsen indtil 1983 blev opdelt i A-officerer og B-officerer. Fra 1983 indførtes en fælles officersuddannelse på tre år, der krævede en gymnasial uddannelse, der i 2015 blev afløst af en ny reform, der indebærer, at kadetterne enten skal have en bachelorgrad og 28 måneders officersuddannelse - eller fire års tjeneste inkl. en akademiuddannelse efterfulgt af 21 måneders officersuddannelse.

Hærens Officersskoles Fond bakker selvfølgelig op om officersskolens mission statement :

Vi lærer dig at motivere og uddanne andre mænd og kvinder til at løse komplekse og farlige opgaver.

Vi lærer dig at gå forrest ved dit personlige eksempel og at bruge dine mellemledere fra befalingsmandskorpset.

Vi skærper dine analytiske evner, så du tænker hurtigere og altid er et ”træk” foran.

Vi udvikler dit mod til at træffe svære beslutninger og din vilje til at gå forrest og turde det uprøvede.

Og så løfter vi din viden om Danmarks sikkerheds- og forsvarspolitik, så du forstår den ramme, som du og dine soldater indsættes i.

Vi gør det, fordi Hæren og Forsvaret – anført af officerer som dig – løser opgaver for Danmark, som ingen andre kan – og til tider med livet som indsats.

Disse særlige opgaver skaber vores militære identitet med værdier som korpsånd, fællesskab, traditioner, festivitas og kammeratskab.

Legatmodtager.jpg

DSC_4738.JPG

B82204AC-5DAF-4314-9E46-456B0EF17472.jpeg

 

 

Kontakt os

Klik her

logo-HO.png

Frederiksberg Slot
Roskildevej 28
DK-2000 Frederiksberg

Sociale medier